Роль елементів у живленні кукурудзи

13 травня 2022 р.

Роль елементів у живленні кукурудзи

Кукурудза для свого росту та розвитку потребує значно вищих норм добрив, нiж iншi зерновi культури.

У кукурудзи можна виділити дві критичні фази щодо забезпеченості її макро та мікроелементами: це фаза 3-5 листків та 7-8 листків.

Роль елементів живлення (Азот, Фосфор, Калій) у живленні кукурудзи:

До утворення першого надземного вузла кукурудза росте дуже повільно. У цей період формуються генеративні органи кукурудзи, що визначають майбутній урожай. Від наявності елементів живлення, особливо фосфору, залежить кількість качанів на рослині та зерен на них. Оскільки кукурудза росте повільно, її коренева система слабо розвинена та не спроможна активно поглинати поживні речовини з грунту.

У фазу 7-8 листочків рослини ростуть інтенсивніше. Поліпшення мінерального живлення в цей період збільшує озерненість качанів, підвищує якість зерна. Максимум засвоєння елементів живлення кукурудзою досягає в момент викидання волоті.

Азот має найбільший вплив на рівень урожайності кукурудзи. 85% загальної кількості азоту засвоюється рослиною у фази від 8 листочків до засихання квіткових стовпчиків. Критичний період засвоєння азоту - фаза цвітіння. Норму внесення мінерального азоту встановлюють з розрахунку N 15 на 1 тонну зерна на родючих ґрунтах і N 20 на 1 тонну зерна на бідніших ґрунтах. Для отримання врожаю 10 тонн зерна – норма внесення азоту становить до N 150-200 кг.

Практична порада: кукурудза добре реагує на внесення карбаміду або суміші карбаміду і аміачної селітри у співвідношенні 1:1. Вносити азотні добрива краще за 10 днів до посіву під культивацію. Якщо використовувати карбамід під культивацію, то відсутня потреба у проведенні підживлень. Карбамід є найкращим азотним добривом для кукурудзи.

Фосфор засвоюється кукурудзою в меншій кількості, ніж азот чи калій. Гостру потребу у фосфорі рослина має на початковій фазі росту, забезпечуючи оптимальний розвиток кореневої системи та ріст. Друга фаза, коли найбільше потрібний фосфор, наступає під час формування генеративних органів. За його нестачі листки стають фіолетово-вишневого кольору, затримуються фази цвітіння та достигання. Важливо, що нестачу фосфору в ранні фази росту неможливо компенсувати внесенням у пізніші строки. Кукурудза на початкових фазах росту, в умовах низьких температур (менше 10-12*С) або нестачі вологи, слабо засвоює фосфор.

Практична порада: вносити з посівом добрива, що містять легкодоступні форми фосфору, наприклад амофос – 1,0-1.5 ц/га.

Калій кукурудза засвоює найбільше з усіх елементів живлення. Якщо в ґрунті не вистачає калію, то молоді рослини сповільнюють ріст, сповільнюється фотосинтез, листки спочатку стають жовтувато-зеленими по краях, а потім жовтими. Верхівки і краї листків засихають, ніби від опіків. Калій інтенсивно засвоюється від фази 5-6 листків до цвітіння. Кількість засвоєного рослиною калію має прямий кореляційний зв’язок з урожайністю зерна. Урожайність кукурудзи 8 тонн і вище з 1 га може формуватися тільки за умови доброго забезпечення калієм.

Практична порада: калійні добрива (хлористий калій, калійну сіль, каліймагнезію) залежно від розрахункової норми внесення та наявності запасів в ґрунті вносити під основний обробіток ґрунту. На ґрунтах з низьким вмістом доступного калію вносити добриво локально при посіві з мінімальною нормою 60 кг/1 га К2О.

Роль мікроелементів (заліза, марганцю, цинку, міді, молібдену, бору) у живленні кукурудзи:

Мікроелементи не можуть бути замінені іншими поживними речовинами. Кукурудза  засвоює з ґрунту незначну частину мікроелементів, які знаходяться в рухомій легкодоступній формі, а нерухомі валові запаси мікроелементів можуть бути доступні для рослин тільки після проходження складних мікробіологічних процесів з участю гумінових кислот та кореневих виділень. Тому валовий вміст мікроелементів не відображає реальної картини забезпечення рослин мікроелементами. Рослини кукурудзи у процесі вегетації  поглинають до 800 г/1 га марганцю, 350-400 г/ 1 га цинку, 70 г/ 1 га бору, 50-60 г/ 1 га міді

Кукурудза дуже чутлива до нестачі цинку, середньочутлива до нестачі бору і міді, а на лужних ґрунтах до марганцю.

Цинк - основний мікроелемент для кукурудзи. За незначної нестачі цинку можуть не зав’язуватись качани. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листях з обох боків між жилками, а також жовтий або білий колір всієї поверхні молодого листя. Дефіцит може виникати при низьких температурах, при високому значенні  рН, на ґрунтах що багаті фосфором.

Практична порада: обробіток по листю, норма 500-600 г цинку / 1 га. Важливо: при внесенні препарату цинку він не повинен містити мідь, оскільки присутність одного елемента нейтралізує дію другого.

Бор позитивно впливає на цвітіння та зав’язування качанів, процеси дихання. У випадках нестачі бору, особливо на легких ґрунтах, спостерігається кущення рослин кукурудзи, міжвузля скорочені, качани деформовані і частково не містять насіння. Дефіцит бору - листя підняті чітко до верху, починаючи з фази 6-7 листочків, після сьомого листка відбувається побіління листка між жилками.

Практична порада: при перших ознаках нестачі обробити препаратами бору з розрахунку 300г бору / 1 га.

Нестача Міді на кукурудзі може проявитися при внесенні великих норм азоту і фосфору, під час сухої та теплої погоди. Мідь впливає на збільшення вмісту білка і цукру в зерні, підвищує врожайність, стійкість до ураження хворобами.

Висновок: найкращим способом забезпечення рослин мікроелементами є позакореневе листкове підживлення, головним чином у фазах інтенсивного росту і розвитку, коли елементи живлення засвоюються у великих кількостях, а коренева система не завжди здатна засвоїти їх в повному обсязі до потреби.

У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури, тощо) листкове підживлення є практично єдиним способом забезпечення деякими елементами живлення, особливо мікроелементами. Навіть невелика їх кількість є дуже корисною, оскільки макро- та мікроелементи  містяться у легкодоступній формі і швидко проникають у рослину.

Практична порада: найкраще вносити мікроелементи з метою ліквідації їх нестачі у фазі 6-8 листочків кукурудзи. Вдруге провести листкове підживлення через 7-14 днів.

Миру вам та гарних врожаїв!